Shrnutí 1. čtvrtletí (ZŠ)Datum konání:
10.11.2020

Vážení rodiče, tento týden končí první čtvrtletí, a tak bych ráda udělala malé ohlédnutí.

V přípravném týdnu jsme ve škole připravovali vše na výuku ve zmenšených podmínkách vzniklých započatou rekonstrukcí historické budovy. Řešilo se vybudování dočasného nového vchodu, prostor školní družiny na obecním úřadu, zajišťovali jsme odkládání ošacení dětí při absenci šaten, připravovali se na naši práci bez kanceláří, sborovny, odborných učeben. Přivítali jsme do pedagogického sboru nové kolegyně, paní zástupkyni ředitelky Irenu Pechovou, paní učitelku Romanu Sekerovou, a pana asistenta pedagoga Vlastimila Fraie. Plány jsme přizpůsobovali požadavkům ČŠI a MŠMT, vyhodnocovali individuálně zapojení dětí do jarní nepovinné výuky, převáděli neprobrané učivo, přemýšleli o tom, co lze vynechat a bez čeho se žáci naopak neobejdou.

Výuka se přes všechny nesnáze 1. září rozběhla, dařilo se nám intenzivně se pustit do doplňování zameškaného učiva, větrali jsme, chodili učit maximálně ven, neboť počasí tomu přálo. Podařilo se realizovat dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. třídy na Skleném, exkurze na rašeliniště, návštěvu dopravního hřiště a knihovny, také jsme si připomněli Evropský den jazyků. Během toho jsme se připravovali na možný přechod na distanční výuku. Všichni žáci získali vlastní účty, aby mohli plynule přejít do online prostředí MS TEAMS a aby všichni měli zdarma přístup k nejnovějšímu softwarovému vybavení MS OFFICE. V hodinách IKT se učili se vším pracovat. I učitelé se učili. Zjišťovali jsme online dotazníky technické vybavení rodin, abychom jim mohli v případě potřeby pomoci. Pro učitele jsme ještě zvládli zajistit potřebnou techniku a po prvotní přípravě 2. stupně na střídavou výuku (probíhala jen 2 dny), jsme byli bohužel 14. 10. nuceni přejít celá škola pouze na distanční výuku, ačkoli jsme do posledního dne počítali s tím, že 1. stupeň bude moci zůstat ve škole. Díky aktivní spolupráci učitelů a rodičů na prvním stupni se výuka rozjela v celé škole a zapojení žáků je jen s výjimečnými malými technickými problémy stoprocentní.

Rozvrh na prvním stupni jsme přizpůsobili tak, aby se ve výuce nekryli sourozenci a bylo pro ně reálné se u techniky vystřídat. Na druhém stupni probíhá výuka podle stávajícího rozvrhu, který je součástí systému ŠKOLA ONLINE, důraz je kladen na výuku ČJ, AJ a matematiky. Výchovy nejsou online vyučovány, jsou řešeny výzvami a projekty. Výuka probíhá synchronně i asynchronně. Žáci jsou v kontaktu s učiteli přímo v MS TEAMS a následně zpracovávají zadané úkoly. Pokyny k výuce jsou vkládány pro žáky přímo do TEAMS a pro přehlednost i možnou jednoduchou kontrolu rodičů do naší hlavní komunikační platformy ŠKOLA ONLINE. S žáky pracují i naši asistenti pedagogů, jsou zapojeni do společné výuky a mají i vlastní týmy se žáky, kteří potřebují individuální podporu. Naše speciální a sociální pedagožka s dětmi také komunikuje a poskytuje i pomoc a doučování přímo v rodině. Paní vychovatelky z družiny připravily pro děti soutěž. Zapisujeme do třídních knih a pokoušíme se o hodnocení a klasifikaci práce žáků. Přednost má formativní hodnocení, které je zaměřeno na jejich pokrok a slovní hodnocení.

Během prázdninového týdne na konci října jsme požádali rodiče o velmi stručnou zpětnou vazbu online dotazníkem na 8 dní distanční výuky. Dostali jsme zpět 36 odpovědí, které ukázaly spokojenost s nastaveným způsobem.

Připomínky a další věci týkající se chodu školy jsme řešili online na plánované pedagogické radě za 1. čtvrtletí 3. 11. 2020. Řada pedagogů se i v době přerušení provozu škol distančně vzdělává, a tak se podělili o nabyté zkušenosti. Půlka sboru však také již prošla nemocí covid.

Na týden od 16. do 20. 11. jsou naplánované online volby do školské rady. Prosíme Vás o účast v nich. Zároveň je potřeba vytvořit nový výbor SRPDŠ, aby mohla efektivně pokračovat spolupráce mezi rodiči a školou, která je nezbytná. Prosíme Vás o aktivní zapojení. Na dnešní a zítřejší odpoledne máme naplánované online třídní schůzky a těšíme se, že se s Vámi alespoň takto sejdeme a popovídáme si.

Moc Vám děkujeme, že i během těchto problematických dní jste s námi, že podporujete při výuce doma své děti a nám poskytujete nezbytnou spolupráci a zpětnou vazbu. Váš zájem, Vaše podpora, trpělivost a sdělená spokojenost jsou zásadní pro naši další práci. Všichni děláme, co je v našich silách a společně s Vámi doufáme v co nejrychlejší návrat do školy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, přejeme pevné zdraví, trpělivost a optimismus.

Jsme s Vámi, buďte s námi!

Za tým všech zaměstnanců s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 10. 11. 2020