Slovo ředitelky...Datum konání:
1.9.2018

       Vážení rodiče, přátelé dětí a školy, milé žákyně, milí žáci!

Ráda bych vás pozdravila v novém školním roce a představila se vám. Jmenuji se Romana Chlubnová a byla jsem od 1. 8. 2018 jmenována na základě úspěšně vykonaného konkurzu ředitelkou ZŠ a MŠ Polnička. Pocházím odtud a byla jsem zdejší žákyní 8 let. Myslím, že právě naši výborní učitelé měli zásluhu na tom, že jsem se již tehdy rozhodla být také pedagogem. Po absolvování žďárského gymnázia jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a dalších 28 let jsem působila jako učitelka a metodička prevence na 4. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem mimo jiné pracovala i na svém odborném růstu. Dnes se tedy vracím domů. Ráda bych byla prospěšná zdejší škole i obci. 3. září usedne do školních lavic celkem 127 dětí, do mateřské školy je přihlášeno 40 dětí do dvou oddělení. Všechny třídy i učebny jsou připravené, aby v pondělí opět ožily dětským štěbetáním. Těšíme se na všechny děti, zejména pak na nové prvňáčky. Letos jich bude pouze 7, zato však na každého z nich budou čekat dva spolužáci z deváté třídy, kteří budou jejich patrony po celou první třídu. Šesťáci si užijí dva tzv. Harmonizační dny, kdy se nebudou učit, ale absolvují bohatý program, jehož cílem je vzájemné seznámení, společné vytvoření třídních pravidel a nastartování dobrého třídního klimatu.

Dovolte mi, abych vám nastínila své hlavní priority pro tento školní rok:

  • Zabezpečení kvalitního výchovně vzdělávacího procesu pro žáky ZŠ a MŠ – personální zabezpečení, kvalitní vybavení školy i školky, pozitivní, aktivní školní klima, otevřená vzájemná komunikace, žáci i rodiče jsou naši partneři.
  • Efektivní spolupráce a komunikace s rodiči – spolek SRPDŠ jako aktivní partner školy, komunikace rodič – učitel - individuální pracovní e - maily, komunikace učitel – rodič - webové stránky jednotlivých tříd (součást školního webu) s nejdůležitějšími informacemi a domácími úkoly.
  • Efektivní komunikace se zřizovatelem - obcí Polnička i představiteli okolních spádových obcí a řediteli jejich základních škol. Posílení komunitní role školy v obci, spolupráce s místními spolky a organizacemi.
  • Navázání spolupráce se zahraniční školou, výměna zkušeností pedagogů, výměnné poznávací pobyty dětí.
  • Příprava postupného přechodu na elektronický systém žákovských knížek a třídních knih.

Tyto a všechny další dílčí cíle vedou k hlavní vizi, kterou je vytvoření prestižní, vyhledávané školy, která bude svým žákům poskytovat nejen kvalitní základní vzdělání v moderně vybavených, čistých prostorách, ale také bezpečné, přátelské klima s dobrými vzájemnými vztahy v malém rodinném prostředí, kde se všichni znají a mají vzájemně pozitivní, respektující vztahy. To vše v aktivní spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími lidmi z naší obce a okolí.

Přeji nám všem, aby školní rok 2018 – 2019 byl pro všechny úspěšný! Abychom byli zdraví a veselí. Aby naše škola naplnila v co nejširší míře podtitul svého školního vzdělávacího plánu – Škola plná pohody.

                     Motto pro letošní školní rok: KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU!