ZÁPIS DO MŠ 2020/2021- AKTUALIZACEDatum konání:
15.4.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA 2020/2021 - AKTUALIZACE K 15.4.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Termín přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, dle školského zákona, se stanovuje v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se zápis do MŠ Polnička uskuteční následovně:

  1. Zápis do mateřské školy proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
  2. Žádosti a povinné doklady k předškolnímu vzdělávání doručte, prosím, mezi 11. 5.2020 a 16. 5. 2020, nejpozději však do 16. 5. 2020 a to následovně: 
  •  žádost a potřebné doklady vhoďte v zalepené obálce přímo do poštovní schránky základní školy u hnědých dveří na staré budově, adresa: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou (obálku označte "Zápis do MŠ")

  • nebo zašlete doporučeně poštou na následující adresu: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou ,(obálku označte "Zápis do MŠ")

Do obálky vložte:

  • vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ (potřebné formuláře najdete na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)
  • Čestné prohlášení o očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti doložte vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o očkování ( vytiskněte, vyplňte a podepište, vzor najdete zde: https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)
  • prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). 
  • prostou kopii rodného listu dítěte

Ředitelka školy přednostně přijímá do MŠ děti spádové (§ 34 odst. 4 školského zákona) a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.