ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ŠKOLNÍ ŘÁD

Skolni rad_2018 MS k tisku.doc

 

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Příloha školního řádu č.2 _individuální vzdělávání.docx

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP 2018 k tisku.doc

 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ

plakat zapis do MS 2018.doc

Kritéria pro přijetí do MŠ

Prihlaska a vyjadreni lekare 2018.doc

Žádost o přijetí dítěte do MŠ -2018.doc

Výzva k nahlédnutí do spisu_2018.doc

priloha_k_zadosti -2018.doc

 

ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do ZŠ 2018.doc.docx

  

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠK. ROK 2018/2019

formular-zadosti-o-vysetreni.doc

Leták pro rodiče_ŠZ_2018.doc

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PLATNOSTI OD 1.9.2017

K NAHLÉDNUTÍ ZDE:    SVP od 1_9_2017.doc

ŠKOLNÍ ŘÁD V PLATNOSTI OD 1.9. 2017 K NAHLÉDNUTÍ ZDE: Školní řád_2017 MŠ.doc

 

SMĚRNICE K NAHLÉDNUTÍ ZDE

Směrnice-úplata MŠ.doc

 

ŠKOLNÍ OBČASNÍK K NAHLÉDNUTÍ ZDE: 

školní občasník (1).docx

 

POPRVÉ DO MŠ - Informace pro rodiče

POPRVÉ DO ŠKOLKY.docx

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ VE ŠK. ROCE 2017/2018

plakát zapis 2017 do MS.doc

Informace k zápisu do MŠ 2017_2018.docx

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ_WEB_RODIČE.pdf

Souhrnné informace k zápisu do MŠ, povinné předškolní vzdělávání.pdf

Kriteria pro prijeti do MS_2017.doc

Žádost o přijeti ditěte do MŠ.doc

Prihlaska a vyjadreni lekare 2017.doc

1429428100_sb_vyzva_k_nahlednuti.doc

1429428035_sb_priloha_k_zadosti.doc

 

Dokumenty k zápisu do ZŠ 2017

Pro rodiče, jejichž děti půjdou do první třídy ve školním roce 2017/2018

Rodiče s sebou k zápisu přinesou

1. doklad o totožnosti

2. rodný list dítěte

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf

Informace MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16_12_2016.pdf

 Desatero pro rodiče 2017.docx

 

Pro rodiče, kteří u svých dětí uvažují o odkladu školní docházky

Formulář žádosti o vyšetření do PPP _ elektronická forma

Leták+pro+rodiče_ŠZ.doc   (pro rodiče - doporučení k odkladu školní docházky)

 Odklad školní docházky

 Jak žádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky?

Komu mají žádost podat?

Kdo jim k žádosti píše doporučení?

 Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost musí být doručena řediteli školy nejpozději do 31. května 2017.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, měl by posouzení provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, ale které není sociálně znevýhodněné?

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. S ohledem na znevýhodnění dětí jsou stanoveny i nižší počty dětí (7-15 dětí ve třídě). Při přijímání dítěte je třeba dodržet obě podmínky stanovené § 47 odst. 1 věta první zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky neznamená sociální znevýhodnění, proto pokud tyto děti nesplňují kritéria sociálního znevýhodnění,  nemohou být do přípravných tříd zařazovány.

Pro posouzení sociálního znevýhodnění platí několik kritérií.

Informace z MŠMT(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani

 

Dokumenty - MŠ

ŠVP 2016_2017.doc

Provadeci plan SVP 2016_2017.doc

Školní řád_2016.doc

 ŠVP 2015 - 2016

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ 2016

PLAKÁT ZÁPIS DO MŠ 2016

plakát zápis 2016 do MŠ[1].doc

Kitéria pro přijetí do MŠ_2016.doc

Přihláška a vyjádření lékaře 2016.doc

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.doc

Dokumenty k zápisu do ZŠ 2016

Všeobecné informace.docx

Kritéria do 1.ročníku.docx

Žádost o přijetí do 1.ročníku.doc

Příloha k žádosti o prijeti.doc

Výzva k nahlédnutí do spisu.doc

 

Zde si mohou rodiče přečíst, co vše by mělo jejich dítě zvládat před vstupem do první třídy ZŠ:

Desatero pro rodiče.pdf

lehkou_nohou.pdf

Zde na těchto stránkách si můžete přečíst další informace o tom, jak připravit předškoláka:

http://www.hanaotevrelova.cz/page/predskolaci

 

Pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ

Doporučený postup z MŠMT pro MŠ k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ

více: Pozdni-vyzvedavani-z-MS-web.pdf