Informace pro zákonné zástupce

  1. Zápisní lístek je třeba odevzdat hned první den a nezapomenout vyplnit i zadní stranu kde je nutné uvést ,kdy bude dítě odcházet ze ŠD a zda samo , či s doprovodem. Nutné je uvést konkrétní jméno vyzvedávající osoby.Toto lze kdykoliv během roku upravit. Odchody na základě telefonické žádosti nebudou umožňovány, pouze formou sms. 

  2. Vyzvedávání dětí 
   Provoz ŠD je zajištěn od skončení vyučování do 15.30 hodin. Prosíme o vyzvedávání svých dětí včas.

  3. Důležité upozornění 
   Každou změnu je třeba písemně nahlásit (tel. číslo, čas odchodu, změnu osoby, která dítě vyzvedává...) 
   Je nutné dodržovat termíny plateb za ŠD. Neplacení včas může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do ŠD. 
   Pokud bude žák soustavně narušovat řád a činnost ŠD může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. 
   Při úmyslném poškození věcí nebo vybavení ŠD bude na zákonném zástupci požadována oprava, náhrada či finanční vyrovnání. 

  4. Další informace 
   Děti by měly mít odpovídající oblečení a obuv pro pobyt venku, plastovou láhev nebo hrnek na pitný režim, papírové kapesníky a pokud zůstávají ve ŠD déle i svačinu. Ven můžeme chodit za každého počasí!