Projekt „Šablony v ZŠ a MŠ Polnička“,

reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007655

 

bližší informace zde:

PUBLICITA NA WEB.docx

Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf

 

Nový školní rok 2018/2019

Stromek_MŠ Rodiče vítáni Sociální zařízení MŠ

Do mateřské školy je ve školním roce 2018/2019 přijato celkem 7 nových dětí, které jsou ve věku

od 2 do 5 let.

Do třídy Medvídek nastoupí v září celkem 20 dětí, ve věku od 2,8 – 6 let,

z toho jedno dítě s podpůrným opatřením,

do třídy Beruška nastoupí také 20 dětí, ve věku od 2,4 – 6 let.

Kapacita MŠ je 40 dětí, byly vykryty všechny žádosti rodičů pro umístění dětí v MŠ.

Vzhledem k velmi nízkému věku nově zapsaných dětí, využijeme v letošním roce nabízených dotací

ze šablon z MŠMT na tzv. chůvu k nejmenším dětem.

Chůva bude vypomáhat paní učitelce ve třídě Beruška.

Výchovně vzdělávací činnost budou zajišťovat:

Třída Medvídek:

vedoucí učitelka Bc. Věra Veselá

třídní učitelka Božena Kocourková, Dis.

asistentka pedagoga: Jaroslava Nejedlá

Třída Beruška:

třídní učitelka Jana Henzlová, Dis.

 

Provoz mateřské školy zůstává neměnný, tedy od 6:30 – 15:30 hod.

 

Školní vzdělávací program "Je nám dobře na světě, hrajeme si celý rok‘‘

Smyslem Školního vzdělávacího programu je poznávání sebe sama, vlastních zájmů, zálib
a potřeb. Učit děti dívat se, poznávat a objevovat nové věci kolem sebe a porozumět jim. Povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet, komunikovat, spolupracovat a podílet se na společných činnostech. Povzbuzovat vlastní
sebeúctu a úctu k druhým. Osvojovat si pravidla chování ve světě dětí i dospělých.

Vzdělávání je realizováno s využitím interaktivního programu Interaktivní školička (Barevné kamínky).

Celoroční PŠV je sestaveno v souladu s RVP PV MŠMT, jednotlivé integrované bloky jsou roztříděny

do čtyř ročních období: HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY.

Barevné kamínky zasahují pět vzdělávacích oblastí:

Modrý kamínek: oblast biologická – dítě a jeho tělo

Žlutý kamínek: oblast psychologická – dítě a jeho psychika

Červený kamínek: oblast interpersonální – dítě a ten druhý

Bílý kamínek: oblast sociálně kulturní – dítě a společnost

Zelený kamínek: oblast environmentální- dítě a svět

Interaktivní bloky

1. Kdo všechno přišel do školky (Školka na nás volá, Mám kamarády?, Tady jsem doma).

2. Sklízíme plody podzimu (Na poli, Na zahradě, V lese)

3. Když padá listí (Co umí vítr a déšť, Moje tělo a zdraví, Když kamarád stůně)

4. Těšíme se na Ježíška (U nás doma s Mikulášem, Jdeme z pohádky do pohádky)

5. Paní zima jede (Zimní hry a sporty, Masopust, Ptáčci v zimě)

6. Objevujeme svět kolem nás (Hádej, čím jsem, Co děláme celý den a celý rok, Čím

cestujeme, Řeky a moře)

7. Jak se rodí jaro (Jaro v trávě, Když jaro zaťuká, Jaro na zahradě, Svátky jara)

8. Moje zvířátko – kde má domov (Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata, Kdo žije

u potoků, řek a rybníků, Zvířata ve volné přírodě)

9. Když všechno kvete (Máme se rádi s mámou a tátou – rodina, Naše maminka má

svátek, Jak je kvetoucí příroda barevná)

10. Co už umím (Jak oslavujeme svátek dětí, Kniha je studnice moudrosti, Planeta země,

Hurá na prázdniny)

Interaktivní bloky jsou doplněny a rozšířeny o doplňková témata: Les, Zvířata na statku, Dopravní škola
a školička, Moje vlast, Písmačkovy úkoly, Čím budu1.

Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou pedagogy rozpracována
do týdenních - čtrnáctidenních bloků podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti,
přičemž jsou respektovány požadavky na:

1. Rozvoj osobnosti dítěte

2. Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ

3. Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost

Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti
a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro jejich činnost,
probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat,
co všechno už samo umí, zvládne a dokáže, poznávání sebe sama, vlastních zájmů, zálib a potřeb.

Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale učí je dívat se, poznávat a objevovat nové věci kolem sebe
a porozumět jim. Povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet, komunikovat, spolupracovat
a podílet se na společných činnostech. Povzbuzovat vlastní sebeúctu a úctu k druhým.
Osvojovat si pravidla chování ve světě dětí i dospělých.

Na základě barevných kamínků, ze kterých paní učitelky každodenně sestavují barevnou mozaiku
ve fungující celek, jsou plněny postupně dílčí cíle a dosažené kompetence tak na sebe
dobře navazují a doplňují se.