Řád školní družiny

 

 1. ŠD je součástí ZŠ a MŠ Polnička a poskytuje žákům 1. stupně zájmové vzdělávání. Ve školní družině jsou v provozu dvě oddělení. 

 2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin po projednání se zřizovatelem ředitelka školy může provoz přerušit. Provozní doba ŠD je zajištěna od skončení vyučování do 15.30 hodin denně. Dle zájmu ze strany rodičů zajistí škola i delší provozní dobu. 

 3. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce. Zároveň zákonný zástupce sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Mimořádné uvolňování je povoleno pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou umožňovány.

 4. Po 4 vyučovací hodině odvádí na oběd žáky vychovatelka. Po obědě žáci přicházejí do školní družiny sami. Žáci jsou vychovatelkou uvolňováni do zájmových kroužků podle přihlášek. Do kroužků odcházejí ze školní družiny s jednou z vychovatelek. 

 5. O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Pokud počet žáků v oddělení fyzicky překročí počet 25, určí ředitelka další pracovníky, kteří budou také zodpovědní za bezpečnost žáků. 

 6. Vychovatelka dbá na bezpečnost a ochranu zdraví správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

 7. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění a nevolnost. Vychovatelka zajistí žákovi první pomoc, popř. lékařské ošetření a neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci. 

 8. S inventářem ŠD žáci zacházejí opatrně, aby předešli poškození. Vypůjčené předměty (hračky, knihy, hry…) před uklizením na určené místo nebo vrácením vychovatelce zkontrolují. Dojde-li k poškození věci, oznámí tuto skutečnost vychovatelce. Při úmyslném poškození věci či vybavení družiny bude na zákonných zástupcích požadována oprava, náhrada či finanční vyrovnání.

 9. Do ŠD je nenosí žáci cenné věci nebo větší obnos peněz. V případě nutnosti si tyto předměty či finance uloží u vychovatelky. 

 10. ŠD smí využívat pro svoji činnost další prostory školy. Sokolovnu , hřiště , zahradu MŠ, kuchyňku a třídy. Využívání je možné při dodržení platných řádů těchto pracovišť. 

 11. Žáci se při všech činnostech ve ŠD řídí pokyny vychovatelky a jejich chování je bezproblémové a ohleduplné. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Toto opatření bude předem projednáno se zákonným zástupcem žáka. 

 12. Za pobyt dětí v družině je vybírána úplata120 kč za měsíc. Pokud dítě navštěvuje ŠD pouze některý den v týdnu, platí poměrnou část 6 kč za den . Výše úplaty a splatnost je stanovena směrnicí ředitelky školy.
  1. k 15.září daného školního roku za měsíce září - prosinec
  2. k 15.lednu daného školního roku za měsíce leden – březen
  3. k 15.dubnu daného školního roku za měsíce duben - červen Poplatek se vrací pouze v případě měsíční absence dítěte.

Řád školní družiny je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky školy od 1.9.2015. V případě potřeby bude doplňován nebo upravován písemnými dodatky. 
Dodatek č.1. Od 1.1.2011 je z vybírané úplaty zabezpečen pitný režim pro žáky navštěvující školní družinu. 


V Polničce 1.9. 2015

 

Podpisy rodičů potvrzující seznámení se s Řádem ŠD jsou  uloženy u paní vychovatelky Janny Spěváčkové.