Specifické vývojové poruchy učení

Syndrom LMD 
jeho podkladem je lehké poškození mozku, které ale nepostihuje intelekt mezi projevy může patřit hyperaktivita, hypoaktivita, nesoustředěnost, impulzivita až agresivita, poruchy vnímání
Dyslexie = porucha čtení
Projevuje se: 
vynecháváním slabik, písmem zaměňováním jiných písmen domýšlením si koncovek slov, "dvojím čtením“ – šeptem po částech pro sebe, celé nahlas - důsledkem je nepochopení obsahu čteného textu
Dysortografie = porucha pravopisu
Projevuje se: 
žák si těžko vybavuje písmena, zaměňuje je nedodržuje délku samohlásek nerozlišuje hranice slov (kvám = k vám) chyby v měkčení (di, ti, ni = dy, ty, ny) není schopen gramatické pravidlo použít pří písemném projevu 
Dysgrafie = porucha psaní
Projevuje se: 
nečitelným kostrbatým písmem nedopsanými slovy špatným úchopem pera a zvláštním držením těla při psaní nepravidelným uspořádáním na stránce ( vzhledem k řádkům a okrajům) krátký text dokáže žák zopakovat, ale ne rychle napsat 
Dyskalkulie= porucha matematických schopností
Projevuje se: 
nezvládá určit o… více, o… méně, .. krát méně/krát více problémy v geometrii zaměňování matematických operací špatně čte vícemístná čísla s nulami atd.