Kalendář akcí aktuality

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
POHYBOVÉ AKTIVITY V MŠ PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
Pozvánka na členskou schůzi SRPDŠ
13 14 15 16 17
18
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ
19 20
Provoz v mateřské škole v době podzimních prázdnin ZŠ.
Divadlo Inky Horákové zrušeno.
21
Divadelní představení Inky Horákové v MŠ v říjnu.
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Z ředitelny

 

Plánujeme další školní rok.

Vážení rodiče,

letošní školní rok končí, ale příprava nadcházejícího je v plném proudu. Máme za sebou mimořádně náročné období, plné neustálé nejistoty a improvizace. Stali jsme se ne vlastní vinou průkopníky způsobu školy, který nemá v historii obdoby. Distanční výuka nám ukázala, že i přesto, že technickou stránku věci lze s nasazeným úsilím zvládnout, osobní kontakt a vztah učitelů, žáků i rodičů nelze ničím nahradit.

Svět se mění a škola nemůže zůstávat taková, jako byla za generace prarodičů ani rodičů dnešních žáků. Dnes přesně nevíme, na jaké role v budoucnu připravujeme naše děti, ale jisté je, že hodnoty jako zdravé sebevědomí, sebehodnocení, schopnost spolupráce v týmu, komunikace, kreativita, aktivita, kritické myšlení i zodpovědnost za vlastní celoživotní vzdělávání budou pro další život nezbytné. Hlavním úkolem příštího školního roku bude snaha o co nejkvalitnější výuku, která bude učitelům, rodičům i dětem dávat smysl. Budeme analyzovat náš školní vzdělávací plán a zefektivníme výuku informatiky, která bude v našem státě povinně zaváděna jako další vzdělávací oblast během následujících let. Podařilo se nám vybavit školu moderními robotickými pomůckami a naši vyučující informatiky se už těší, jak se v nově zrekonstruované odborné učebně pustí s dětmi už od září do práce, která je bude bavit. Plánujeme spolupracovat i s externisty a firmami, aby naše výuka byla co nejvíc propojena s praxí.

I další prostory v historické budově budou po dokončené rekonstrukci během prázdnin alespoň částečně zařízeny a připraveny pro výuku. Nová dílna pro pracovní činnosti a tvorbu keramiky, učebna přírodovědných předmětů s prostorem pro laboratorní práce, zázemí pro pedagogy, družina, nové šatny a také velký multifunkční podkrovní prostor, který využijeme i pro komunitní setkávání. To první plánujeme na listopad, kdy si společně s Vámi všemi chceme připomenout 130. výročí vysvěcení budovy bývalého zámečku na školu.

I nadále bude naše škola bezpečným místem pro všechny žáky, budeme pomáhat odhalit jejich potenciál a rozvíjet ho. V našem týmu máme jak výborné učitele, tak skvělé asistenty pedagoga, kteří nejen odborně, ale také s obdivuhodným osobním vztahem, ve spolupráci s výchovnou poradkyní, podporují integrované žáky. Chceme, aby si každý náš žák zažil ve škole úspěch a přijetí. Ve spolupráci s rodiči se nám to daří a dělá nám to velkou radost!

Těšíme se, že bude opět možné cestovat a my budeme moct navázat na započatou spolupráci s partnerskou školou v Polsku a realizovat již vyzkoušené cesty do zahraničí i další projekty, neboť cestování považujeme spolu s J. A. Komenským za pravý vrchol vzdělání. Výuka cizích jazyků je proto jednou z našich priorit.

Dál budeme zodpovědně připravovat naše žáky k přijímacím zkouškám v deváté třídě, aby stejně, jako v letošním roce, byli přijati na vybrané střední školy.

Vážíme si práce našich provozních zaměstnanců, paní ekonomky, paních kuchařek, uklízeček a pana školníka, kteří tvoří nezbytné zázemí pro každodenní plynulý chod školy.

Vážení spoluobčané, přeji nám všem, než to zase nastane, krásné léto. Dětem slunečné prázdniny a dospělým pohodovou zaslouženou dovolenou.

S úctou            

Mgr. Romana Chlubnová

 červen 2021

 

Poděkování

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech se znovu vracíme ve škole k prezenční výuce. Distanční výuka trvala pro starší děti s malou přestávkou před Vánoci skoro 7 měsíců, což je doba, kterou si nikdo z nás neuměl představit. Pro učitele to znamenalo získat zcela nové kompetence ve velmi krátké době, rodiče museli vybavit děti odpovídající technikou a stát se, zejména u těch nejmladších, nezastupitelnými partnery pedagogů.  Pro starší žáky to byla výzva k mobilizaci vlastní vnitřní motivace a hlavně k převzetí zodpovědnosti za své učení. Ve škole jsme se snažili zachovávat přehledný rozvrh a tím děti udržovat v jejich pracovním režimu a návycích. S žáky i rodiči jsme byli stále v kontaktu, uspořádali jsme i třídní schůzky v plánovaných termínech. Ač se všichni učitelé snažili pravidelně s žáky spojovat na schůzkách, málo platné, osobní kontakt a s ním spojená vzájemně sdílená energie chyběly na všech stranách. Za skvělou spolupráci všem rodičům patří velké díky!

Po částečném umožnění návratu žáků do školy jsem se snažila vyjednat výjimku z rotační výuky na ministerstvu školství i zdravotnictví, mluvilo se o nás i v Senátu ČR, povolení jsme však nedostali. Zato se z nás museli stát odborníci na antigenní testování s dovedností přizpůsobovat se stálým změnám.

Po celý školní rok probíhá rekonstrukce historické budovy naší školy. Velkou radost nám dělá, když vidíme, jak krásné prostory na nás v příštím školním roce čekají, za což bych chtěla velmi poděkovat našemu zřizovateli i firmě 3COMP, která stavbu realizuje.

Nyní již připravujeme příští školní rok a doufáme, že bude klidnější. Čeká nás řada projektů, o kterých Vás budu informovat opět příští měsíc.

Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

 květen 2021

 

Zhodnocení prvního pololetí

Vážení rodiče,

dnes proběhla pedagogická rada k prvnímu pololetí. Jedním z hlavních témat bylo pololetní vysvědčení. Níže Vás seznámím s postupem, který jsme zvolili:

Všechny děti budou na vysvědčení hodnoceny známkou.

Na prvním stupni dostane každé dítě navíc slovní hodnocení od své třídní učitelky, které ale nebude součástí vysvědčení. Děti ho obdrží v obálce, nebo ho najdete v systému Škola online.

I na druhém stupni naleznou děti jako doplněk k některým známkám stručnou slovní informaci v systému Škola online.

Výpis vysvědčení předáme dětem, které budou ve škole, ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Všem ostatním dětem jej předáme po návratu do školy, ve Škole online ho ale budete mít k dispozici už ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Co nás vedlo k tomuto postupu?

V naší výuce se snažíme podporovat dovednosti a dětem poskytovat častou slovní zpětnou vazbu, v distanční výuce neustále. Přesto jsme se rozhodli přistoupit k tradičnímu hodnocení známkou, zejména z těchto důvodů:

-  V tuto chvíli jsou pro většinu z Vás známky nejvíc vypovídající, jste na ně zvyklí.

-  Obzvlášť menší děti se těší na své jedničky, proto je nechceme o tuto radost připravit.

- Aby bylo možné (v duchu doporučení MŠMT) přejít na slovní hodnocení, je třeba, aby bylo jasné, proč, jak a co hodnotíme a k tomuto pochopení je třeba více času a práce nejen v rámci našeho pedagogického sboru, ale také s dětmi v hodinách a v neposlední řadě je třeba tento přístup prodiskutovat s Vámi, rodiči. A na to zatím nebyl prostor.

Téma hodnocení je v tomto školním roce jedním z hlavních témat dalšího vzdělávání pedagogů a budeme velmi rádi, pokud se připojíte svými podněty, postřehy a připomínkami do tohoto procesu. Své názory nám můžete sdělovat průběžně, prostřednictvím e-mailu třídním učitelům, nebo přímo vedení školy na reditelstvi@zspolnicka.cz. Budeme vděčni za každou Vaši zpětnou vazbu, aby bylo zřejmé, kterou formu hodnocení preferujete.

Věříme, že bude možné sejít se společně i ve škole a na tuto chvíli se těšíme!

Děkujeme Vám za spolupráci, za podporu, kterou věnujete svým dětem při distanční výuce a tím nám pomáháte zvládnou toto komplikované období. Naše vzájemné partnerství je nezbytné, aby děti vyšly z nynější situace s co nejmenšími problémy, a naopak získaly cenné dovednosti do života, zejména pocit vlastní zodpovědnosti za svou práci.

Přejeme Vám hodně zdraví, trpělivosti, optimismu a radosti.

Za pedagogický tým školy s úctou Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

 

Zhodnocení 1. čtvrtletí

Vážení rodiče, tento týden končí první čtvrtletí, a tak bych ráda udělala malé ohlédnutí.

V přípravném týdnu jsme ve škole připravovali vše na výuku ve zmenšených podmínkách vzniklých započatou rekonstrukcí historické budovy. Řešilo se vybudování dočasného nového vchodu, prostor školní družiny na obecním úřadu, zajišťovali jsme odkládání ošacení dětí při absenci šaten, připravovali se na naši práci bez kanceláří, sborovny, odborných učeben. Přivítali jsme do pedagogického sboru nové kolegyně, paní zástupkyni ředitelky Irenu Pechovou, paní učitelku Romanu Sekerovou, a pana asistenta pedagoga Vlastimila Fraie. Plány jsme přizpůsobovali požadavkům ČŠI a MŠMT, vyhodnocovali individuálně zapojení dětí do jarní nepovinné výuky, převáděli neprobrané učivo, přemýšleli o tom, co lze vynechat a bez čeho se žáci naopak neobejdou.

Výuka se přes všechny nesnáze 1. září rozběhla, dařilo se nám intenzivně se pustit do doplňování zameškaného učiva, větrali jsme, chodili učit maximálně ven, neboť počasí tomu přálo. Podařilo se realizovat dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. třídy na Skleném, exkurze na rašeliniště, návštěvu dopravního hřiště a knihovny, také jsme si připomněli Evropský den jazyků. Během toho jsme se připravovali na možný přechod na distanční výuku. Všichni žáci získali vlastní účty, aby mohli plynule přejít do online prostředí MS TEAMS a aby všichni měli zdarma přístup k nejnovějšímu softwarovému vybavení MS OFFICE. V hodinách IKT se učili se vším pracovat. I učitelé se učili. Zjišťovali jsme online dotazníky technické vybavení rodin, abychom jim mohli v případě potřeby pomoci. Pro učitele jsme ještě zvládli zajistit potřebnou techniku a po prvotní přípravě 2. stupně na střídavou výuku (probíhala jen 2 dny), jsme byli bohužel 14. 10. nuceni přejít celá škola pouze na distanční výuku, ačkoli jsme do posledního dne počítali s tím, že 1. stupeň bude moci zůstat ve škole. Díky aktivní spolupráci učitelů a rodičů na prvním stupni se výuka rozjela v celé škole a zapojení žáků je jen s výjimečnými malými technickými problémy stoprocentní.

Rozvrh na prvním stupni jsme přizpůsobili tak, aby se ve výuce nekryli sourozenci a bylo pro ně reálné se u techniky vystřídat. Na druhém stupni probíhá výuka podle stávajícího rozvrhu, který je součástí systému ŠKOLA ONLINE, důraz je kladen na výuku ČJ, AJ a matematiky. Výchovy nejsou online vyučovány, jsou řešeny výzvami a projekty. Výuka probíhá synchronně i asynchronně. Žáci jsou v kontaktu s učiteli přímo v MS TEAMS a následně zpracovávají zadané úkoly. Pokyny k výuce jsou vkládány pro žáky přímo do TEAMS a pro přehlednost i možnou jednoduchou kontrolu rodičů do naší hlavní komunikační platformy ŠKOLA ONLINE. S žáky pracují i naši asistenti pedagogů, jsou zapojeni do společné výuky a mají i vlastní týmy se žáky, kteří potřebují individuální podporu. Naše speciální a sociální pedagožka s dětmi také komunikuje a poskytuje i pomoc a doučování přímo v rodině. Paní vychovatelky z družiny připravily pro děti soutěž. Zapisujeme do třídních knih a pokoušíme se o hodnocení a klasifikaci práce žáků. Přednost má formativní hodnocení, které je zaměřeno na jejich pokrok a slovní hodnocení.

Během prázdninového týdne na konci října jsme požádali rodiče o velmi stručnou zpětnou vazbu online dotazníkem na 8 dní distanční výuky. Dostali jsme zpět 36 odpovědí, které ukázaly spokojenost s nastaveným způsobem.

Připomínky a další věci týkající se chodu školy jsme řešili online na plánované pedagogické radě za 1. čtvrtletí 3. 11. 2020. Řada pedagogů se i v době přerušení provozu škol distančně vzdělává, a tak se podělili o nabyté zkušenosti. Půlka sboru však také již prošla nemocí covid.

Na týden od 16. do 20. 11. jsou naplánované online volby do školské rady. Prosíme Vás o účast v nich. Zároveň je potřeba vytvořit nový výbor SRPDŠ, aby mohla efektivně pokračovat spolupráce mezi rodiči a školou, která je nezbytná. Prosíme Vás o aktivní zapojení. Na dnešní a zítřejší odpoledne máme naplánované online třídní schůzky a těšíme se, že se s Vámi alespoň takto sejdeme a popovídáme si.

Moc Vám děkujeme, že i během těchto problematických dní jste s námi, že podporujete při výuce doma své děti a nám poskytujete nezbytnou spolupráci a zpětnou vazbu. Váš zájem, Vaše podpora, trpělivost a sdělená spokojenost jsou zásadní pro naši další práci. Všichni děláme, co je v našich silách a společně s Vámi doufáme v co nejrychlejší návrat do školy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, přejeme pevné zdraví, trpělivost a optimismus.

Jsme s Vámi, buďte s námi!

Za tým všech zaměstnanců s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 10. 11. 2020

 

Informace ředitelky školy k začátku školního roku 

Vážení rodiče,

letošní začátek školního roku 2020/21 se blíží a je jasné, že bude v mnohém jiný.

Několik žáků se vrátí po 24 týdnech. Pro děti i pro zaměstnance bylo nestandardní období dlouhé, ale musíme všichni znovu „naskočit“ a snažit se fungovat normálně.

Pro zahájení provozu máme řadu doporučení od ministerstva školství i zdravotnictví, řadu nových úkolů a témat před nás staví i Česká školní inspekce. Je třeba soustředit se nyní na to, jak se co nejlépe vyrovnat s dopady distanční výuky a pokusit se využít zkušenosti ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Výuka on-line se musí stát součástí běžného vyučování, aby bylo možné na ni kdykoliv přejít. Důležitým tématem je dokázat v požadovaných výstupech rámcového vzdělávací plánu najít ty nejdůležitější a pokusit se na ně se všemi žáky navázat tak, aby si základní učivo osvojili, zopakovali a upevnili. Aktivní přístup žáků i spolupráce s rodiči budou nezbytné.

Jak jsem Vás již informovala, k realizaci rekonstrukce naší školy se zřizovateli přihlásila firma 3comp s.r.o., na začátku srpna převzala stavbu a nyní již zahájila stavební úpravy v budově i venku. Jelikož oba stávající vstupy do školy budou součástí stavby, na děti čeká pravděpodobně první překvapení již při příchodu k budově – budou muset projít bránou k mateřské škole a po novém chodníku projít kolem altánku novými dveřmi přes jídelnu (pokud bude včas dokončeno ). Bohužel rekonstrukcí budou procházet i šatny, děti si proto budou odkládat oblečení i boty u svých tříd. Celá historická budova i šatny nebudou během rekonstrukce přístupné.

Vážení rodiče, toto je několik obecných informací, které jsem Vám chtěla sdělit na úvod.

Od 25. 8. začíná přípravný týden, ve škole budou již přítomni učitelé, vychovatelky družiny, jídelna bude vařit pro školku. Můžete si již zajišťovat přihlášky ke stravování (pouze noví žáci!), vedoucí školní jídelny paní Pohanková Vám bude k dispozici ve své kanceláři (vstup od MŠ přes rampu) od 9. do 10. hodin.

Pokud budete potřebovat cokoli projednat se mnou, kontaktujte mě prosím nejdříve přes můj mobil 776 888 990, neboť i moje kancelář je součástí stavby, stejně jako sborovna. Kontakty na ostatní zaměstnance najdete na webu školy.

Většina aktuálních informací k rozvrhu, pomůckám atd. byla již během prázdnin vložena na web školy na STRÁNKY TŘÍD (www.zspolnicka.cz – na hlavní stránce v horní liště ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Stránky tříd, nebo vpravo Rozcestník na stránky tříd). Na webu je i přehled kroužků (horní lišta KROUŽKY). Další aktuální informace pro jednotlivé třídy tam budou vkládány během přípravného týdne. Společné informace ode mě budete i nadále nacházet v aktualitách webu, hned poté, co jej otevřete.

Škola pro děti začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7:30. Sejdou se se svými třídními učiteli ve třídách. Pokud bude počasí přát, zahájíme společně školní rok na hřišti za školou v 8 hodin. Jste srdečně zváni!

Přeji nám všem ještě pěkné letní dny, hodně optimismu a energie!

S úctou Romana Chlubnová

 

O co jsme přišli:

Březen:

 • Fakescape pro 2. stupeň
 • Kulturmí minimum – divadlo 1., 2. roč + MŠ
 • Ukázková hodina v 1. ročníku pro děti z MŠ
 • Hokejový turnaj
 • Okresní kolo ve šplhu
 • Trilopark
 • J.A.Komenský – interaktivní dílny, výstava
 • Den otevřených dveří + schůzky s rodiči
 • Všeználek 4. a 5. ročník

Duben:

 • Aprílová škola
 • Plavání MŠ + 3. a 4. ročník
 • Turnaj v sálové kopané ve Svratce
 • Čistá Vysočina
 • Zápis do 1. třídy – Cesta kolem světa
 • Turnaj ve florbalu ve Velké Losenici
 • Kulturní minimum – divadlo 1., 2. ročník + MŠ
 • Plavání 3., 4. roč +MŠ
 • Vzdělávání pedagogů MAP ZR – Jiří Halda – Každé dítě má na něco talent
 • Exkurze JE Dukovany a PVE Dakešice – 8. , 9. roč
 • Výcvik dravci a sovy – MŠ + ZŠ
 • Preventivní programy
 • Projekt mimo školu – Horácká galerie v NMNM – 9. roč
 • Kulturní minimum – divadlo 3. – 5. roč
 • Plavání 3. a 4. roč + MŠ

Květen:

 • Dopravní hřiště – 4. roč
 • Kulturní minimum – divadlo – 2. st
 • Projektový den ve škole – Sekty a odolávání jejich tlaku – 9. roč
 • Dopravní hřiště 3. a 4. roč
 • AKADEMIE
 • Plavání 3. a 4. roč + MŠ
 • Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině – krajské kolo
 • Kulturní minimum - divadlo – 1., 2. roč + MŠ
 • Pobyt žáků 2. stupně v polské partnerské škole
 • Dopravní soutěž
 • Plavání 3., 4. roč + MŠ

Červen:

 • Plavání 3., 4. roč + MŠ 3x
 • Výlet 9. roč – 3 dny Březová
 • Rašeliniště 6. roč
 • Preventivní program Končím a začínám – 9. roč
 • Koncert bubeníků Jumping Drums (i s dětmi ze ZŠ Světnov a Škrdlovice)
 • Závod Polnička RACE
 • Výlety všech tříd

 

PF 2020PF2020

Vážení a milí rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy!

Na chodbách se ozývají koledy, třídy zdobí stromečky a pod nimi spousta dárečků, tabule u ředitelny je plná novoročenek od našich kolegů a přátel, ze cvičné kuchyňky dnes dokonce zavoněl  jablečný punč, zkrátka vánoční nálada jak má být.

Zdá se mi, že jsme včera začali a zítra bude pololetí...Nějak nám ten čas příliš rychle letí...

Máme za sebou spoustu školních dnů a vyučovacích hodin, řadu soutěží, ale také dvě velmi zdařilá setkání s vámi u nás ve škole. Díky vám, že jste přijali naše pozvání a společně jsme mohli zavzpomínat na 30. výročí sametové revoluce a také za to, že jste podpořili naši školu účastí na adventním jarmarku. Moc si toho všeho vážíme a ze srdce děkujeme!

Ráda bych vás pozvala na další společné setkání, tentokrát již v novém roce 2020.

V pátek 10. 1. v 16 hodin se koná vernisáž výstavy obrazů mé kamarádky a spolužačky z Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Věry Dytrychové v galerii na Staré radnici ve Žďáře a zároveň též výstavy výtvarných prací našich žáků v Malé galerii. Součástí vernisáže bude představení divadelní společnosti Já to jsem Víti Marčíka juniora. Myslím, že je to velmi dobráíležitost potkat  se v novém roce s prima lidmi na pěkném místě a sdílet vzájemně čas a radost. Doufám, že mé pozvání přijmete a těším se na milé setkání.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými, hodně dětské radosti z dárků, rodinné pospolitosti a v novém roce splnění všeho, co si přejete!

S úctou Romana Chlubnová

 

 

... přípravy na listopad

Vážení rodiče,

ráda bych vás s předstihem informovala o tom, co pro vás ve škole v listopadu připravujeme.

Od 11. 11. 2019 začíná projektový týden 30 let svobody, kdy si budeme připomínat významné výročí naší země. Pokud bude hezky, vyfotíme se celá škola a školka ve tvaru srdce – symbolu sametové revoluce.

V pondělí 11. 11. přijede mezi nás do školy na besedu pro žáky 8. a 9. třídy chartista pan Vít Bohumil Homolka ze Žďáru. Pokud byste měli zájem a čas, přijďte také, beseda začíná v 9.30 hod. v učebně dějepisu a je přístupná všem zájemcům z veřejnosti. 

V úterý 12. 11. se budeme těšit na setkání s vámi. V 16 hodin budete mít společnou schůzku všech rodičů v jídelně, na které bych vás také ráda pozdravila a řekla pár slov o letošním školním roce. Plánujeme nově například první výměnný pobyt našich dětí s partnerskou školou v Polsku a bez vaší spolupráce a podpory se neobejdeme. S vaší pomocí bychom rádi počítali i při realizaci tradičního adventního jarmarku a karnevalu. Na konci schůze v 16:30 vystoupí s programem děti pod vedením paní učitelky Pavly Prokopové. Následovat budou schůzky rodičů v jednotlivých třídách s třídními učiteli. Škola bude od 16 hodin otevřená i pro prarodiče a další zájemce, kteří si s námi mohou připomenout výročí sametové revoluce. V knihovně bude opět literární kavárna, výstava samizdatové literatury a literární a výtvarné práce našich žáků. Bude nainstalována výstava autentických fotografií pana Jaroslava Šindelky zachycující revoluční dny ve Žďáře nad Sázavou. Děti připraví pro všechny kvíz z historie revoluce a zájemci budou moci zhlédnout film Z deníku Ivany A., jehož předlohou je autentický deník středoškolačky, který zachycuje poslední rok existence komunistického Československa jejím pohledem. 

Vážení rodiče, věřím, že přijmete pozvání mé i výboru SRPDŠ na naše podzimní setkání, abychom mohli společně tvořit zajímavou, pohodovou školu pro naše děti. Školu, která nám všem bude dávat smysl. 

Naše motto pro letošní školní rok je:

KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU, BUĎME SPOLU i on line!

Těším se na vás! 

Romana Chlubnová

 

... začínáme!

Vážení rodiče!

Děti si ještě užívají poslední dny prázdnin, ve škole probíhá přípravný týden. Ráda bych vás pozdravila a seznámila s hlavními úkoly školy ve školním roce 2019–2020

 • Zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu s těžištěm v jednotlivých vyučovacích hodinách. Důraz klást na smysluplnost a přiměřenost obsahu, volbu efektivních, motivujících a atraktivních výukových metod a metod hodnocení. Zařazovat projektové vyučování a skupinovou práci. Výuku doplňovat vhodně zvolenými mimoškolními akcemi.
 • Vést děti k vzájemné spolupráci, toleranci, slušnosti a zodpovědnosti za své výsledky.
 • Snaha odhalovat potenciál každého žáka a jeho podpora.
 • Vytváření přátelského, bezpečného, podporujícího klimatu ve škole pro žáky, zaměstnance i rodiče.
 • Naplňování preventivního programu školy, účinná prevence rizikového chování – kouření, alkohol, drogy a šikany – zejména v hodinách výchovy ke zdraví, třídnických hodinách, spolupráce s neziskovými organizacemi formou dlouhodobých preventivních programů. V případě výskytu okamžité řešení ve spolupráci s rodiči a odborníky.
 • Podpora zdravého životního stylu, rozvoj fyzických aktivit, relaxace, enviromentální výchova, využívání přírodního prostředí, zdravé stravování ve školní jídelně.
 • Aktivní činnost školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, metodička prevence, sociální pedagožka, školní asistentka) – spolupráce s rodiči a poradenskými zařízeními, podpora dětí s podpůrnými opatřeními, talentovaných dětí, kariérové poradenství.
 • Přechod na online systém třídních knih a žákovských knížek. Pokračování v předávání pravidelných informací rodičům prostřednictvím webu školy, na stránkách tříd.
 • Pokračování v nastavené spolupráci se spolkem SRPDŠ, rozvíjení dalších forem.
 • Pokračování spolupráce s partnerskou školou v Lubini – příprava prvního výjezdu našich žáků do Polska na jaře 2020. 
 • Podpora výuky cizích jazyků, zprostředkování možnosti spolupráce s anglickým lektorem, zahraničních výjezdů, projektů.
 • Čerpání dotace z projektu MŠMT Šablony 2.
 • Efektivní spolupráce se Školskou radou.
 • Partnerská spolupráce s vedením obce, získávání grantů, podíl na společných akcích.
 • Rozvíjení komunitní role školy v obci – pořádání netradičních projektů a dalších akcí se zapojením rodičů i veřejnosti.
 • Pravidelná propagace školy v tisku a dalších médiích.
 • Prohloubení spolupráce s málotřídními školami ve Světnově a ve Škrdlovicích, (i vedením okolních obcí – Karlov, Račín), snaha o získání dětí k pokračování ve školní docházce na naší ZŠ.

 

Všechny tyto dílčí kroky vedou k realizaci vize školy:

Být prestižní školou, která podporuje potenciál každého dítěte.

Poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v přátelském prostředí tak, aby žáci i rodiče vnímali jejich smysl a využití v běžném životě. 

 

Podrobné informace k průběhu školního roku, k jídelně, družině, mateřské škole, všechny kontakty, dokumenty, termíny porad a třídních schůzek, aktuality, možnost omluvenky i odhlášky obědů naleznete i nadále na webových stránkách www.polnicka.cz. Zde jsou k dispozici i stránky tříd, které se v loňském školním roce velmi osvědčily. Máte zde již nyní zaznamenány rozvrhy, pomůcky, hlavní úkoly, na kterých děti pracují, připravované exkurze, třídní i celoškolní akce. Jejich sledování je velmi výhodné i v případě absence.

Nyní zavádíme nově online způsob vedení třídních knih a žákovských knížek v systému Online škola. Od třídních učitelů obdržíte přístupová hesla a budete mít možnost pravidelné kontroly klasifikace. Odpadne možnost ztráty, či přepisování známek. Děti budou i nadále využívat tištěné žákovské knížky, kam jim budete zaznamenávat omluvenky absence (po ukončení nemoci, uvolňování v době vyučování) a škola informace, u nichž je pro kontrolu potřebný podpis rodičů. Pokud nemáte přístup k online verzi žákovské knížky, protože nevyužíváte internet, sdělte to třídním učitelům a známky budeme vašim dětem zapisovat jako dřív. 

K 1. 9. 2019 jsme rovněž udělali drobné změny ve školním řádu. Týkají se zejména používání mobilních telefonů ve škole. Děti budou mít mobilní telefony vypnuté během celého vyučování i o přestávkách. Používání bude možné pouze se souhlasem učitele. Totéž platí i na akcích školy.

Školní řád bude k dispozici na webových stránkách, nebo tištěný ve vstupní chodbě školy a je závazný pro děti, zaměstnance i rodiče.

K propagaci školy budeme mimo jiné používat facebookovou stránku zsamspolnicka, kde můžete sledovat nejaktuálnější informace o dění ve škole, různých akcích, soutěžích, exkurzích a výletech.

Na děti čeká kromě jejich učitelů, upravených tříd a učeben také několik překvapení, např. školní logo. Společně jej poprvé odhalíme při slavnostním zahájení školního roku v pondělí v 8 hodin na hřišti za školou. Jste srdečně zváni.

Vyučování v pondělí 2. 9. začne tradičně v 7:30, končit budeme asi v 8:30. Prvňáčci již mají jistě připravené své školní brašny, tak si je nezapomenou vzít na různé pomůcky, které dostanou. Už se na ně moc těšíme! U vchodu je budou vítat jejich patroni -  deváťáci. Ostatní žáci si nemusí první den nosit nic J. Rodiče si budou moci vyřídit formality spojené s návštěvou družiny, nebo školní jídelny. Na paní vedoucí jídelny se však můžete obrátit již tento týden.

Vážení rodiče, nezapomeňte prosím, že můžete do naší školy kdykoli přijít, nejen na organizované třídní schůzky. Jejich cílem není řešení problémů, mohou se jich zúčastnit i děti a mají být příjemným, motivačním setkáním. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte vždy učitele nebo vedení školy, dohodněte si termín a věci řešte ihned! Totéž platí, pokud se obáváte, že vašemu dítěti někdo ubližuje, je obětí šikany. Na nic nečekejte, obraťte se na třídního učitele, výchovnou poradkyni, naši sociální pedagožku, metodičku prevence a společně se budeme snažit problém vyřešit. Našim cílem je přátelské, vstřícné, bezpečné prostředí pro všechny.

Doufám, že společná komunikace, podpora a vzájemná setkání povedou k naplnění názvu našeho ŠVP – Škola plná pohody. 

Přeji nám všem klidný a úspěšný školní rok!

 

Motto: Komunikace – neboli mluvme spolu, buďme spolu…i online!

 

S pozdravem vaše ředitelka ZŠ a MŠ Polnička                        Romana Chlubnová