Kalendář akcí aktuality

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Z ředitelny

 

O co jsme přišli:

Březen:

 • Fakescape pro 2. stupeň
 • Kulturmí minimum – divadlo 1., 2. roč + MŠ
 • Ukázková hodina v 1. ročníku pro děti z MŠ
 • Hokejový turnaj
 • Okresní kolo ve šplhu
 • Trilopark
 • J.A.Komenský – interaktivní dílny, výstava
 • Den otevřených dveří + schůzky s rodiči
 • Všeználek 4. a 5. ročník

Duben:

 • Aprílová škola
 • Plavání MŠ + 3. a 4. ročník
 • Turnaj v sálové kopané ve Svratce
 • Čistá Vysočina
 • Zápis do 1. třídy – Cesta kolem světa
 • Turnaj ve florbalu ve Velké Losenici
 • Kulturní minimum – divadlo 1., 2. ročník + MŠ
 • Plavání 3., 4. roč +MŠ
 • Vzdělávání pedagogů MAP ZR – Jiří Halda – Každé dítě má na něco talent
 • Exkurze JE Dukovany a PVE Dakešice – 8. , 9. roč
 • Výcvik dravci a sovy – MŠ + ZŠ
 • Preventivní programy
 • Projekt mimo školu – Horácká galerie v NMNM – 9. roč
 • Kulturní minimum – divadlo 3. – 5. roč
 • Plavání 3. a 4. roč + MŠ

Květen:

 • Dopravní hřiště – 4. roč
 • Kulturní minimum – divadlo – 2. st
 • Projektový den ve škole – Sekty a odolávání jejich tlaku – 9. roč
 • Dopravní hřiště 3. a 4. roč
 • AKADEMIE
 • Plavání 3. a 4. roč + MŠ
 • Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině – krajské kolo
 • Kulturní minimum - divadlo – 1., 2. roč + MŠ
 • Pobyt žáků 2. stupně v polské partnerské škole
 • Dopravní soutěž
 • Plavání 3., 4. roč + MŠ

Červen:

 • Plavání 3., 4. roč + MŠ 3x
 • Výlet 9. roč – 3 dny Březová
 • Rašeliniště 6. roč
 • Preventivní program Končím a začínám – 9. roč
 • Koncert bubeníků Jumping Drums (i s dětmi ze ZŠ Světnov a Škrdlovice)
 • Závod Polnička RACE
 • Výlety všech tříd

 

PF 2020PF2020

Vážení a milí rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy!

Na chodbách se ozývají koledy, třídy zdobí stromečky a pod nimi spousta dárečků, tabule u ředitelny je plná novoročenek od našich kolegů a přátel, ze cvičné kuchyňky dnes dokonce zavoněl  jablečný punč, zkrátka vánoční nálada jak má být.

Zdá se mi, že jsme včera začali a zítra bude pololetí...Nějak nám ten čas příliš rychle letí...

Máme za sebou spoustu školních dnů a vyučovacích hodin, řadu soutěží, ale také dvě velmi zdařilá setkání s vámi u nás ve škole. Díky vám, že jste přijali naše pozvání a společně jsme mohli zavzpomínat na 30. výročí sametové revoluce a také za to, že jste podpořili naši školu účastí na adventním jarmarku. Moc si toho všeho vážíme a ze srdce děkujeme!

Ráda bych vás pozvala na další společné setkání, tentokrát již v novém roce 2020.

V pátek 10. 1. v 16 hodin se koná vernisáž výstavy obrazů mé kamarádky a spolužačky z Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Věry Dytrychové v galerii na Staré radnici ve Žďáře a zároveň též výstavy výtvarných prací našich žáků v Malé galerii. Součástí vernisáže bude představení divadelní společnosti Já to jsem Víti Marčíka juniora. Myslím, že je to velmi dobráíležitost potkat  se v novém roce s prima lidmi na pěkném místě a sdílet vzájemně čas a radost. Doufám, že mé pozvání přijmete a těším se na milé setkání.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými, hodně dětské radosti z dárků, rodinné pospolitosti a v novém roce splnění všeho, co si přejete!

S úctou Romana Chlubnová

 

 

... přípravy na listopad

Vážení rodiče,

ráda bych vás s předstihem informovala o tom, co pro vás ve škole v listopadu připravujeme.

Od 11. 11. 2019 začíná projektový týden 30 let svobody, kdy si budeme připomínat významné výročí naší země. Pokud bude hezky, vyfotíme se celá škola a školka ve tvaru srdce – symbolu sametové revoluce.

V pondělí 11. 11. přijede mezi nás do školy na besedu pro žáky 8. a 9. třídy chartista pan Vít Bohumil Homolka ze Žďáru. Pokud byste měli zájem a čas, přijďte také, beseda začíná v 9.30 hod. v učebně dějepisu a je přístupná všem zájemcům z veřejnosti. 

V úterý 12. 11. se budeme těšit na setkání s vámi. V 16 hodin budete mít společnou schůzku všech rodičů v jídelně, na které bych vás také ráda pozdravila a řekla pár slov o letošním školním roce. Plánujeme nově například první výměnný pobyt našich dětí s partnerskou školou v Polsku a bez vaší spolupráce a podpory se neobejdeme. S vaší pomocí bychom rádi počítali i při realizaci tradičního adventního jarmarku a karnevalu. Na konci schůze v 16:30 vystoupí s programem děti pod vedením paní učitelky Pavly Prokopové. Následovat budou schůzky rodičů v jednotlivých třídách s třídními učiteli. Škola bude od 16 hodin otevřená i pro prarodiče a další zájemce, kteří si s námi mohou připomenout výročí sametové revoluce. V knihovně bude opět literární kavárna, výstava samizdatové literatury a literární a výtvarné práce našich žáků. Bude nainstalována výstava autentických fotografií pana Jaroslava Šindelky zachycující revoluční dny ve Žďáře nad Sázavou. Děti připraví pro všechny kvíz z historie revoluce a zájemci budou moci zhlédnout film Z deníku Ivany A., jehož předlohou je autentický deník středoškolačky, který zachycuje poslední rok existence komunistického Československa jejím pohledem. 

Vážení rodiče, věřím, že přijmete pozvání mé i výboru SRPDŠ na naše podzimní setkání, abychom mohli společně tvořit zajímavou, pohodovou školu pro naše děti. Školu, která nám všem bude dávat smysl. 

Naše motto pro letošní školní rok je:

KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU, BUĎME SPOLU i on line!

Těším se na vás! 

Romana Chlubnová

 

... začínáme!

Vážení rodiče!

Děti si ještě užívají poslední dny prázdnin, ve škole probíhá přípravný týden. Ráda bych vás pozdravila a seznámila s hlavními úkoly školy ve školním roce 2019–2020

 • Zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu s těžištěm v jednotlivých vyučovacích hodinách. Důraz klást na smysluplnost a přiměřenost obsahu, volbu efektivních, motivujících a atraktivních výukových metod a metod hodnocení. Zařazovat projektové vyučování a skupinovou práci. Výuku doplňovat vhodně zvolenými mimoškolními akcemi.
 • Vést děti k vzájemné spolupráci, toleranci, slušnosti a zodpovědnosti za své výsledky.
 • Snaha odhalovat potenciál každého žáka a jeho podpora.
 • Vytváření přátelského, bezpečného, podporujícího klimatu ve škole pro žáky, zaměstnance i rodiče.
 • Naplňování preventivního programu školy, účinná prevence rizikového chování – kouření, alkohol, drogy a šikany – zejména v hodinách výchovy ke zdraví, třídnických hodinách, spolupráce s neziskovými organizacemi formou dlouhodobých preventivních programů. V případě výskytu okamžité řešení ve spolupráci s rodiči a odborníky.
 • Podpora zdravého životního stylu, rozvoj fyzických aktivit, relaxace, enviromentální výchova, využívání přírodního prostředí, zdravé stravování ve školní jídelně.
 • Aktivní činnost školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, metodička prevence, sociální pedagožka, školní asistentka) – spolupráce s rodiči a poradenskými zařízeními, podpora dětí s podpůrnými opatřeními, talentovaných dětí, kariérové poradenství.
 • Přechod na online systém třídních knih a žákovských knížek. Pokračování v předávání pravidelných informací rodičům prostřednictvím webu školy, na stránkách tříd.
 • Pokračování v nastavené spolupráci se spolkem SRPDŠ, rozvíjení dalších forem.
 • Pokračování spolupráce s partnerskou školou v Lubini – příprava prvního výjezdu našich žáků do Polska na jaře 2020. 
 • Podpora výuky cizích jazyků, zprostředkování možnosti spolupráce s anglickým lektorem, zahraničních výjezdů, projektů.
 • Čerpání dotace z projektu MŠMT Šablony 2.
 • Efektivní spolupráce se Školskou radou.
 • Partnerská spolupráce s vedením obce, získávání grantů, podíl na společných akcích.
 • Rozvíjení komunitní role školy v obci – pořádání netradičních projektů a dalších akcí se zapojením rodičů i veřejnosti.
 • Pravidelná propagace školy v tisku a dalších médiích.
 • Prohloubení spolupráce s málotřídními školami ve Světnově a ve Škrdlovicích, (i vedením okolních obcí – Karlov, Račín), snaha o získání dětí k pokračování ve školní docházce na naší ZŠ.

 

Všechny tyto dílčí kroky vedou k realizaci vize školy:

Být prestižní školou, která podporuje potenciál každého dítěte.

Poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v přátelském prostředí tak, aby žáci i rodiče vnímali jejich smysl a využití v běžném životě. 

 

Podrobné informace k průběhu školního roku, k jídelně, družině, mateřské škole, všechny kontakty, dokumenty, termíny porad a třídních schůzek, aktuality, možnost omluvenky i odhlášky obědů naleznete i nadále na webových stránkách www.polnicka.cz. Zde jsou k dispozici i stránky tříd, které se v loňském školním roce velmi osvědčily. Máte zde již nyní zaznamenány rozvrhy, pomůcky, hlavní úkoly, na kterých děti pracují, připravované exkurze, třídní i celoškolní akce. Jejich sledování je velmi výhodné i v případě absence.

Nyní zavádíme nově online způsob vedení třídních knih a žákovských knížek v systému Online škola. Od třídních učitelů obdržíte přístupová hesla a budete mít možnost pravidelné kontroly klasifikace. Odpadne možnost ztráty, či přepisování známek. Děti budou i nadále využívat tištěné žákovské knížky, kam jim budete zaznamenávat omluvenky absence (po ukončení nemoci, uvolňování v době vyučování) a škola informace, u nichž je pro kontrolu potřebný podpis rodičů. Pokud nemáte přístup k online verzi žákovské knížky, protože nevyužíváte internet, sdělte to třídním učitelům a známky budeme vašim dětem zapisovat jako dřív. 

K 1. 9. 2019 jsme rovněž udělali drobné změny ve školním řádu. Týkají se zejména používání mobilních telefonů ve škole. Děti budou mít mobilní telefony vypnuté během celého vyučování i o přestávkách. Používání bude možné pouze se souhlasem učitele. Totéž platí i na akcích školy.

Školní řád bude k dispozici na webových stránkách, nebo tištěný ve vstupní chodbě školy a je závazný pro děti, zaměstnance i rodiče.

K propagaci školy budeme mimo jiné používat facebookovou stránku zsamspolnicka, kde můžete sledovat nejaktuálnější informace o dění ve škole, různých akcích, soutěžích, exkurzích a výletech.

Na děti čeká kromě jejich učitelů, upravených tříd a učeben také několik překvapení, např. školní logo. Společně jej poprvé odhalíme při slavnostním zahájení školního roku v pondělí v 8 hodin na hřišti za školou. Jste srdečně zváni.

Vyučování v pondělí 2. 9. začne tradičně v 7:30, končit budeme asi v 8:30. Prvňáčci již mají jistě připravené své školní brašny, tak si je nezapomenou vzít na různé pomůcky, které dostanou. Už se na ně moc těšíme! U vchodu je budou vítat jejich patroni -  deváťáci. Ostatní žáci si nemusí první den nosit nic J. Rodiče si budou moci vyřídit formality spojené s návštěvou družiny, nebo školní jídelny. Na paní vedoucí jídelny se však můžete obrátit již tento týden.

Vážení rodiče, nezapomeňte prosím, že můžete do naší školy kdykoli přijít, nejen na organizované třídní schůzky. Jejich cílem není řešení problémů, mohou se jich zúčastnit i děti a mají být příjemným, motivačním setkáním. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte vždy učitele nebo vedení školy, dohodněte si termín a věci řešte ihned! Totéž platí, pokud se obáváte, že vašemu dítěti někdo ubližuje, je obětí šikany. Na nic nečekejte, obraťte se na třídního učitele, výchovnou poradkyni, naši sociální pedagožku, metodičku prevence a společně se budeme snažit problém vyřešit. Našim cílem je přátelské, vstřícné, bezpečné prostředí pro všechny.

Doufám, že společná komunikace, podpora a vzájemná setkání povedou k naplnění názvu našeho ŠVP – Škola plná pohody. 

Přeji nám všem klidný a úspěšný školní rok!

 

Motto: Komunikace – neboli mluvme spolu, buďme spolu…i online!

 

S pozdravem vaše ředitelka ZŠ a MŠ Polnička                        Romana Chlubnová