O škole » Historie školy

Historie školy

Obec Polnička byla až do roku 1814 školsky přičleněna ke klášteru v Zámku Žďáře.

V roce 1812 dosahoval počet školních dětí z obvodu Polničky více jak devadesáti, a proto se přikročilo ke zřízení školy přímo v obci. Jelikož obec neměla vlastní školní budovu, vyučovalo se v soukromých domech. S rozvojem železáren v roce 1817 bylo v Polničce a blízkém okolí školou povinných již 197 dětí.

Po příchodu pomocného učitele pana Vábka se vyučovalo v sále polničské rychty č. 12. V roce 1872 se stala až do roku 1891 školním domem budova č.44. Zde vyučoval pan podučitel Václav Mikan. V roce 1871 byla sestavena Místní školní rada v Polničce, měla pět členů (pana faráře, místního učitele , tři zástupce za obec) a rozhodovala o chodu školy.

V roce 1822 Místní školní rada požádala Vysokou zemskou školní radu v Praze o rozšíření školy na trojtřídní a o posílení učitelského sboru. Obec se musela zavázat, že do tří let zahájí stavbu nové školy. Polnička byla v této době chudou obcí a na stavbu nebyly peníze, ale situace byla vyřešena za pomoci hraběnky Gallasové. Paní hraběnka darovala pro školní budovu dům č. 147 (zámeček, kde dříve sídlilo vedení železáren) a ještě na stavební práce přidala 1000 zlatých.

A tak se 8. listopadu 1891 uskutečnila v Polničce velká slavnost svěcení nové školní budovy. Ve školním roce 1918/1919 navštěvovalo trojtřídní školu v Polničce 167 žáků. V roce 1931 byla v Polničce navíc otevřena Lidová škola hospodářská, do které chodili žáci od 14 do 16let a starší, kteří se dobrovolně přihlásili. Největší zásluhu o zřízení této školy měl pan František Lojek, kovář z čísla 22. V roce 1948 tato škola svou činnost ukončila.

Ve válečném roce 1940 byla škola v Polničce organizována do tří tříd měšťanských. Dle zákona z roku 1953 se stalo základní všeobecné vzdělání povinné a bezplatné. Poskytovala ho osmiletá střední škola nebo osm prvních ročníků jedenáctileté střední školy.

V Polničce byla zahájena výuka v osmileté střední škole v roce 1953/1954.

Sametová revoluce na konci roku 1989 přinesla škole zcela nové možnosti jak ve výuce, tak ve vlastním postavení.

1. července 1992 získala Základní škola v Polničce právní subjektivitu.

Od 1.1.2003 přešla v rámci další státní reformy ve školství místní MŠ pod řízení ZŠ se společnou právní subjektivitou.

KE STAŽENÍ

Historická podoba školy
Historická podoba školy