O škole » Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy

V posledních desetiletích se svět výrazně proměnil a lze očekávat, že tempo změn se bude nadále zvyšovat. Na proměnu společnosti, nazývanou také čtvrtou průmyslovou revolucí, reaguje samozřejmě také škola.
Víme, že informace jsou pro všechny neomezeně dostupné, vznikají nové technologie, prodlužuje se lidský život, cestujeme po celé zeměkouli, vnímáme problémy spojené s životním prostředím, komunikujeme na sociálních sítích, nedávno jsme čelili pandemii Covidu 19. Ani nejlepší prognostik neví, které pracovní pozice do pěti let vymizí a které vzniknou. Zatímco naši dědečkové setrvávali v jednom zaměstnání celý život, dnešní průzkumy uvádějí, že pracovní pozici měníme v průměru jednou za 4,2 roku a znalosti a dovednosti musíme obnovit nebo doplnit jednou pět let.

Z toho plyne, že dnešní školáky musíme vychovat tak, aby byli schopní se přizpůsobovat podmínkám na trhu práce, aby byli kreativní, samostatní a schopní se celý život učit novým věcem.

Přejeme všem našim žákům úspěšné uplatnění na pracovním trhu a vedeme je k tomu, aby se uměli postarat o rodinu, bez problémů komunikovali s druhými, uměli přemýšlet a řešit problémy, domluvili se nejen v Česku, trávili kvalitně volný čas, vědomě se starali o své zdraví, věděli, co je demokracie. A přitom všem, aby zůstali sami sebou, byli sebevědomí, věděli, v čem jsou dobří, aby žili spokojený život.

Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydává kurikulární dokumenty, které školám stanovují závazný rámec jejich činnosti a cíle, jichž mají dosáhnout. Škola samotná pak vypracovává (a aktualizuje) vlastní školní vzdělávací program, v němž říká, co a kdy bude žáky učit. Školy tak mají velkou samostatnost a určují si jak vzdělávací obsah, tak především způsob, jak tento obsah předat žákům.

Naše škola má školní vzdělávací program pečlivě zpracován. V letošním roce nás čeká v souvislosti s úpravami celostátních dokumentů jeho velká revize. I naši pedagové se neustále vzdělávají a prohlubují si své znalosti s cílem být experty ve svém oboru a aby dokázali své znalosti co nejlépe předat svým žákům. O co se v naší škole především snažíme?

Nejde nám jen o fakta, ale i o souvislosti

Obsah učiva jsme nastavili tak, že jsme ve všech předmětech vybrali ty podstatné znalosti a dovednosti. Nenutíme děti memorovat, ale chceme, aby učivo lépe pochopili. Netrváme například na tom, aby se naši žáci naučili nazpaměť jména všech přemyslovských knížat, chceme spíš diskutovat o tom, jestli Karel IV. byl tak úspěšný panovník díky své genialitě, nebo měl také štěstí na dobu a okolnosti. Po žácích nechceme, aby si pamatovali názvy všech států USA včetně jejich hlavních měst, ale diskutujeme o vztahu mezi bohatstvím zemí, jejich zeměpisnou polohou a náboženskou historií. Víme, že, když se žáci nebudou učit nepodstatné informace, zapamatují si ty klíčové.

Snažíme se také, aby vyučování žáky bavilo. K tomu přispívá tzv. badatelská a projektová výuka. Badatelská výuka je založená na tom, že učitel neprovádí „suchý“ výklad, ale připraví pro žáka zajímavý úkol, dává mu postupně vodítka k jeho řešení a podporuje ho, aby řešení našel sám. To se nám osvědčuje například v přírodopisu, chemii, fyzice.

Projektová výuka je založená na tom, že žák (nebo skupina) dostane téma a kritéria, která při zpracování tématu musí splnit. Pak má relativně dlouhou dobu na to, aby si našel a ověřil informace a vytvořil si vlastní názor. Následně zpracuje prezentaci tématu pak v hodině probíhá společná diskuse. Projektovou výuku uplatňujeme téměř ve všech předmětech.

Matematika a český jazyk

Výjimečné postavení mezi školními předměty má stále matematika a český jazyk (zejména pravopis). Tyto předměty učíme hodně tradičně. V matematice se zaměřujeme na důkladné vybudování matematických pojmů, snažíme se o názornost (k tomu máme dobré pomůcky). Chceme, aby žáci samostatně přemýšleli (velký důraz klademe na slovní úlohy vycházející z reálného života), nezbytný je také „dril“ – protože počítat se naučíte jedině počítáním 😊.

Totéž platí o české gramatice, která není snadná a je nutné ji důkladně procvičovat. Velmi nám na srdci leží tzv. čtenářská gramotnost – co nejvíce čteme a ověřujeme, že žák přečtenému rozumí (to děláme ve všech předmětech a po celou dobu školní docházky). V tom, aby se děti postupně staly dobrými čtenáři, nám musí však pomoct také rodina! Česká jazyk a matematika jsou pro nás hlavními předměty i proto, že přijímací zkoušky na střední školy se skládají právě z nich. Žákům v deváté třídě poskytujeme speciální přípravu na zkoušky v seminářích matematiky a českého jazyka.

Cizí jazyk a informatika

Se změnami ve společnosti souvisí i potřeba domluvit se nejen česky. Žáci od třetí třídy mají tři hodiny angličtiny týdně, od sedmé třídy začínají s druhým cizím jazykem. Na naší škole vyučujeme němčinu a ruštinu. O nutnosti umět dobře cizí jazyk přesvědčujeme žáky nejen v hodinách, ale i při různých doplňujících aktivitách, k nimž si zveme odborníky, snažíme se hodně poslouchat rodilé mluvčí a hlavně žáky motivujeme, aby sledovali filmy, nejdříve s českými titulky, pak s anglickými titulky a nakonec bez titulků, aby hodně četli, poslouchali anglické písničky apod.

Velká změna nastala od letošního září ve výuce informatiky. Na druhém stupni jsme přidali dvě hodiny tak, aby se informatika vyučovala ve všech ročnících a zásadním způsobem jsme upravili obsah předmětu. Žáci se učí základy programování v jazyce Scratch, seznamují se ze zásadami bezpečnosti na internetu a na sociálních sítích, učí se základy robotiky. K tomu využíváme moderní pomůcky: Ozoboty, programovatelné Lego, programovatelnou kartu Microbit apod.

V dobrých školách se hodnotí jinak

Také hodnocení výkonu žáka se mění. Známky na vysvědčení sice stále zůstávají, ale naší snahou je, aby každý žák zažil ve škole úspěch a průběžné hodnocení ho motivovalo k dalšímu učení. Hodnocení nepoužíváme k tomu, aby žák zjistil, co vše se nenaučil. Chceme, aby naši žáci dostávali od učitelů zpětnou vazbu a pochopili sami, v čem je potřeba se zlepšit a prohloubit si znalosti. Funguje třeba to, kdy učitel místo chyby v žákově práci označí jen řádek, kde se chyba vyskytuje. Chybu si najde žák sám a požadovaná dovednost mnohem lépe utkví v jeho hlavě. Kvalitní oprava se pak promítne do lepšího hodnocení práce. Cílem není žáka nachytat na tom, co neumí, ale prohloubit jeho znalosti a dovednosti.

Dobré školy mají dobré výukové materiály

Nepracujeme jen s tradičními učebnicemi. Používáme pracovní listy, otevřené vzdělávací zdroje na internetu, máme spoustu názorných didaktických pomůcek. Využíváme i některé osvědčené vzdělávací portály na internetu, učitelé navzájem sdílejí to, co v hodinách dobře funguje.

Učitel dobré školy hraje se všemi, nejen s nejlepšími. Trendem dnešní školy je neučit všechny všechno. Učitel se snaží u každého žáka rozpoznat, k čemu má vlohy a jaký způsob výuky mu sedí. Nekomunikuje jen s pár nejbystřejšími, kteří se hlásí, ale zapojuje do výuky všechny žáky. K tomu napomáhá i skupinová výuka. Žáci jsou rozdělení do skupin, pracují společně na úkolu, každý z nich k řešení přispěje podle svých schopností. Žáci se tak pod vedením učitele učí od sebe navzájem a taky se navzájem hodnotí. Schopnost poskytovat i přijímat konstruktivní kritiku se jim bude v životě jistě hodit.

Škola v Polničce je dobrá škola. Její obrovskou výhodou je „rodinné“ prostředí, všichni se navzájem známe. Ve třídách je menší počet žáků než na velkých městských školách, což učitelům umožňuje individuální přístup k nim. Snažíme se úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, s obyvateli Polničky, s představiteli obce. Pokud bude v Polničce a spádových obcích v budoucnu dost dětí, nemáme se čeho bát.

Naše škola
Naše škola