Základní škola » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce, který se letos uskuteční
9. dubna 2024.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku). Ředitelka školy zveřejní informace o organizaci a průběhu zápisu nejpozději měsíc před konáním zápisu na webových stránkách školy, na informační tabuli v MŠ a na úřední desce u hlavního vchodu ZŠ.
  • Současně s informací o zápisu budou zveřejněna i ředitelkou stanovená kritéria pro přijímání žáků.
  • Zákonný zástupce může, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Součástí této žádosti musí být doporučující posouzení příslušného poradenského školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách školy stejně jako další potřebné informace a formuláře v odkazu Zápis do 1. třídy.
  • O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
  • Před vydáním rozhodnutí má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to denně po předchozí domluvě v ředitelně školy.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy, na informační tabuli MŠ a na úřední desce u hlavního vchodu ZŠ. Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a o povolení odkladu bude zákonnému zástupci doručeno.

 

V Polničce dne 8. 1. 2024

Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka školy